Általános szerződési feltételek

az alarmdirect.hu weboldal használatához

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Az ÁSZF célja a tárgyi eszközök értékesítésére, és hozzá kapcsolódó szolgáltatásra és annak igénybevételére vonatkozó egységes feltételrendszer rögzítése, valamint a személyi hatálya alá tartozók közötti jogviszony részletes szabályozása. Jelen szerződési feltételek 2018. május 22. napjától hatályosak.

A szerződés nyelve: Magyar

WEBOLDALUNK HASZNÁLATÁVAL A FELHASZNÁLÓ AUTOMATIKUSAN ELISMERI AZ ÁSZF-BEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKET. KÉRJÜK, AMENNYIBEN A HASZNÁLATI FELTÉTELEINKKEL NEM ÉRT EGYET, NE HASZNÁLJA WEBOLDALUNKAT!

1.1. A Szolgáltató adatai

A webloldal üzemeltetője/szolgáltatója:

Cégnév: Alarmdirect Kft
Székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 97/B
Ügyvezető: Dockál Zsolt
Adószám: 13128814-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-720127
E-mail cím: info@alarmdirect.hu
Tárhelyszolgáltató neve: Tárhely.EU Kft.
Tárhelyszolgáltató székhelye: 1144 Budapest, Ormánság u 4.
Tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@tarhely.eu

1.2. Fogalmak

Szolgáltató: a weboldal üzemeltetője, aki a weboldalon keresztül forgalmazott elektronikus vagyonvédelmi eszközökre és a hozzájuk kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatásra árajánlatot nyújt. Az 1.1. pontban meghatározott jogi személy.

Felhasználó: az a természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki/amely a weboldalon kínált szolgáltatásokra árajánlatot kér.

Felek: a Szolgáltató és a Felhasználó együttesen

Árajánlat: a Felhasználó által megjelölt eszközök és szolgáltatások együttese, általános forgalmi adóval növelt, bruttó árát tartalmazó elektronikus formában megküldött ajánlat a Szolgáltató által.

II. AJÁNLATKÉRÉS A WEBOLDALON

II. 1. Az árajánlat kérés menete

1. A weboldal Felhasználóinak lehetősége van arra, hogy a weboldal ajánlatkérés rovatában, vagy az aloldalakon általánosságban, vagy speciálisan egy-egy termékre, szolgáltatásra vonatkozóan ajánlatkérést állítsanak össze, ajánlatkérést fogalmazzanak meg és a weboldal segítségével azt eljuttassák Szolgáltatóhoz.

2. A beérkezett ajánlatkéréseket Szolgáltató értékesítői haladéktalanul feldolgozzák, pontosítás végett felveszik az ajánlatkérővel a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken és pár napon belül a kért szolgáltatás, termék tekintetében pontos ajánlatot küldenek a Felhasználónak. Az árajánlat érvényességi idejének minden esetben az elektronikus úton kiküldött ajánlatban megjelölt érvényességi időt kell tekinteni.

3. Szolgáltató mindent végrehajt a beérkezett üzenetek gyors és szakszerű megválaszolása érdekében. Azonban nem vállal felelősséget az internetes kapcsolat, a hálózat és egyéb „Vis Maior” előre nem kalkulálható hibákból adódóan, vagy a postafiókba történő beérkezés hiányából adódó esetleges károkért, jogkövetkezményekért.

II.2. Ajánlatkérés visszaigazolása, megküldése

1. A Szolgáltató az ajánlatkérés megérkezését követően e-mailben visszaigazolást küld a Felhasználó részére. Ennek technikai jellegű hibából fakadó elmaradásáért a Szolgáltató felelősségre nem vonható. Szolgáltató az ajánlatot legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 48 órán belül küldi meg.

A termékek/szolgáltatások köre gyakran változhat, bővülhet. A Szolgáltató a weboldalon különböző akciókat kínál. Az egyes akciók érthetően feltüntetésre kerülnek, az akció körébe tartozó termékek, szolgáltatások, és a vonatkozó kedvezmények megjelölésével. A kedvezményes csomagok esetében az akció minden esetben a megadott dátumig, vagy a készlet erejéig tart. Az kedvezményes csomagokkal kapcsolatos ajánlatok változtatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.

A weboldalon megtalálható tájékoztatók és információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azok csak és kizárólag tájékoztató jelleget szolgálnak, pontosságukért, teljességükért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A weboldalon feltüntetett képek esetenként illusztrációk, így nem az eredeti termék képe szerepel a csomagban.

III. SZERZŐI JOGOK

1. A weboldal teljes tartalma és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető tartalom, szerzői mű, illetve szellemei alkotás szerzői jogi illetékese, vagy a felhatalmazott felhasználója a Szolgáltató.

2. A weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi munkák a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül semmiféle formában nem használhatók fel. Nem másolhatóak, felhasználhatóak vagy tárolhatóak.

3 Abban az esetben, ha a Szolgáltató weboldalán található tartalom, vagy annak bizonyos elemei, várhatóan a szerzői jog előírásaival ellenkeznek, kérjük, lépjen kapcsolatba munkatársainkkal az ügyfélszolgálaton! A megjelölt tartalom vizsgálatát követően maradéktalanul eltávolítjuk a bántó tartalmat, illetve töröljük a sértő tartalomra mutató linket.

IV. PANASZKEZELÉS

Amennyiben a Felhasználónak a weboldal üzemelésével, vagy az azon nyújtott információkkal kapcsolatban észrevétele, esetleg panasza van, úgy azt a Szolgáltató részére e-mail, telefon vagy postai levél útján bejelentheti:

e-mail: info@alarmdirect.hu
telefon:+36013635163
Postai cím: Alarmdirect Kft. 1141 Budapest, Cinkotai út 97/C.

A Szolgáltató minden egyes panaszt érdemben kivizsgál, és annak eredményéről legkésőbb 30 napon belül a Felhasználót tájékoztatja. Amennyiben Felhasználó a panasz kezelésével nem elégedett, úgy a felügyeleti szervekhez fordulhat. A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

V. ADATVÉDELEM

A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az ajánlatadáshoz szükséges személyes adatokat tárolja. Adatokat harmadik félnek nem ad át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor harmadik fél a Szolgáltató alvállalkozójaként közreműködik. Az alvállalkozó a weboldalon keresztül megadott személyes adatokat az igény bevett szolgáltatás lebonyolításán túl semmilyen módon nem jogosult megőrizni, azt felhasználni, vagy további jogi, vagy természetes személynek átadni.

A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik, amelyet az alábbi linken tud megtekinteni:

Adatvédelmi szabályzat, adatkezelési tájékoztató

VI. EGYÉB

Az alarmdirect.hu weboldalon történő böngészés feltételezi a Felhasználó részéről az internet technikai, műszaki korlátainak ismeretét, valamint a technológiával együttesen járó probléma lehetőségek elfogadását.

A Szolgáltató nem köteles felelősséget vállalni semmilyen kárért, amely az alarmdirect.hu weboldalhoz való csatlakozás után következett be. A Felhasználó felelőssége tájékozódni, hogyan védje saját számítógépét és az azon tárolt adatokat a behatolókkal szemben. A Felhasználó felelőssége az alarmdirect.hu weboldalhoz történő kapcsolódás, illetve a weboldalon történő bármilyen tevékenység. A Szolgáltató nem vonható felelősségre „Vis maior” esetén. „Vis maior”-nak tekintendő az internetes hálózatban bekövetkező olyan hibat, ami megakadályozza az oldal működését és a weboldalon található szolgáltatások igénybevételét. Azonfelül, ha a működési hibával kapcsolatban az Interneten elküldött és fogadott adat elveszik.

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

A távollevők között kötöttnek tekintendő a szerződés, ha a felek személyes találkozása nélkül, a kizárólag távközlési eszköz használata útján jön létre a fogyasztói szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés).

A távollévők között kötött szerződés alapján a fogyasztó házhozszállítás esetén, az átvétel napjától 8 munkanapig gyakorolhatja a szerződéstől való elállás jogát. Ezt kizárólag előzetes írásbeli jelzés alapján tudjuk figyelembe venni, amelyet a info@alarmdirect.hu címre szükséges küldeni.
A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget (a szállítási költség ennek nem része) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. Portóval terhelt csomagokat nem áll módunkban átvenni.
A terméket eredeti, sértetlen állapotában szükséges az eredeti számlával együtt – 8 munkanapon belül – visszaküldeni a számlán szereplő elérhetőségre. A termék vételára a csomag beérkezését követően kerül visszautalásra azon bankszámlaszámra, amelyet az előzetes írásbeli jelzésnek tartalmaznia kell.
A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Nem rendeltetésszerű használat, mely esetben az áru újbóli értékesítésre nem kerülhet. Az elállás joga nem gyakorolható olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta.

A jelen ÁSZF hatálya, záró rendelkezések

  • Az ÁSZF hatálya a Szolgáltatóra, valamint az Felhasználóra egyaránt kiterjed.
  • Az ÁSZF szövegének érvénybelépési hatálya az a nap, amely a honlapon feltüntetésre került.
  • Az ÁSZF az Ajánlatkérő számára menthető és nyomtatható formátumban is elérhető.
  • Az ÁSZF határozatlan időre szól, a Szolgáltató jogosult bármikor a jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Az esetleges módosítás az alarmdirect.hu weboldalon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2018. május 22.

© 2024 Alarmdirect Kft. Minden jog fenntartva!